Algemene voorwaarden - Kimmi Nails&Beauty

Door het maken van een afspraak (via eender welk kanaal) met Kimmi Nails&Beauty, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.  

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Kimmi Nails&Beauty.

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kimmi Nails&Beauty en een cliënt waarop Kimmi Nails&Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen

Kimmi Nails&Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

 

Kimmi Nails&Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kimmi Nails&Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Kimmi Nails&Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling

 

3. Afspraken

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren. Bij niet tijdig (24uur voor de geplande afspraak) annuleren zal Kimmi Nails&Beauty genoodzaakt zijn om het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling(en) aan de cliënt aan te rekenen.

 

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag Kimmi Nails&Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling(en). U betaald het gehele bedrag van de behandeling(en) die gepland stond(en).

 

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorrekenen. Pas na betaling kan er een nieuwe afspraak geboekt worden.

 

Een bijwerking kunstnagels moet gebeuren binnen de 4weken, indien er meer tijd gelaten wordt tussen 2 afspraken wordt er een extra van €5 aangerekend. 

 

Kimmi Nails&Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk vermelden aan de cliënt.

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

4. Betaling

Kimmi Nails&Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Kimmi Nails&Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in het salon en op de website.

 

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met Payconiq te voldoen.

 

5. Aansprakelijkheid

Kimmi Nails&Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Kimmi Nails&Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 

Kimmi Nails&Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het salon.

 

5.1 Aansprakelijkheid kunstnagels

Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.

 

Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden.

 

6. Garantie algemeen

Kimmi Nails&Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling.

Deze garantie vervalt indien:

° De cliënt op de hoogte is gebracht door Kimmi Nails&Beauty over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de  behandeling of producten;

° De cliënt andere producten dan door Kimmi Nails&Beauty geadviseerde producten heeft gebruikt;

° De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

° De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

 

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 

 

6.1 Garantie kunstnagels

Garantie geldt binnen 3 dagen na het plaatsen op lucht of loslaten.

 

Deze garantie vervalt indien:

° Je kunstnagels die bij Kimmi Nails&Beauty zijn geplaatst, door een ander nagelsalon hebt laten behandelen.

° Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen.

° De nagels afgebeten of opzettelijk beschadigd werden.

° De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik.   

  Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook degarantie op de overige nagels.

° De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

° De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels.

  Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.

° U zwanger bent

° U medicatie gebruikt

 

7. Beschadiging en diefstal

Kimmi Nails&Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Kimmi Nails&Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Kimmi Nails&Beauty. 

Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt.

 

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kimmi Nails&Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Indien de client op enige locatie onbehoorlijk gedrag vertoont wordt de afspraak geannuleerd en Kimmi Nails&Beauty bevoegd de locatie te verlaten. Hierbij worden de gemaakte onkosten en behandeling doorberekend aan de client en komt de garantie op een behandeling of product te vervallen.

Er wordt van de cliënten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten.

 

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Kimmi Nails&Beauty en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.